Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Şehir ve Medeniyet Okulu’nda Şehir Planlama Atölyesi

Yaşanabilir Bir Şehri Planlamak!

Şehir Planlama Atölyesinin Konusu Nedir?

Şehir planlamanın konusu mekan ve eylem alanı planlamadır. Mekanın ölçeği, ülke ve bölge düzeyinden yerel ölçeğe kadar her türlü yerleşmeyi kapsar. Planlama, ölçeğe dayalı nitelik farklılaşmasının yanı sıra, kentsel işleve ya da yerleşmeyi karakterize eden sosyo-ekonomik faktörlere göre niteliğe dayalı olarak da farklılaşmaktadır; metropoller, sanayi kentleri, turizm merkezleri gibi. Bu alanlara yönelik planlama çalışmaları ise niteliklere bağlı olarak farklılaşmaktadır; kent bütünü planı, metropoliten alan bütünü planı, turizm, sanayi vb. sektörel planlamalar örnek olarak gösterilebilir.

 

 

Şehir ve Medeniyet Okulu’nda Şehir Plancısı Kimdir?

Şehir plancısı, planlı gelişmenin sağlanması için, yerleşmelerin değişiminde etkili olabilecek mekansal, sosyal, demografik, ekonomik ve teknik verilerle estetik, kültürel (tarihi-arkeolojik), doğal/ekolojik etmenleri birlikte değerlendirerek geleceğe yönelik amaç ve hedefleri koyan, uygulama araçlarını ve süreçlerini tanımlayan, karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasında rol alan uzmandır. Plancının uygulamadaki rolü planın parçaları olarak ortaya çıkan projeleri tanımlamak, bu projeleri koordine etmek, yönlendirmek, denetlemek veya projelere dönük danışmanlık hizmetlerini yürütmektir.

 

Uzmanlar Nerede İstihdam Olurlar?

Şehir plancıları, belediyelerde, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TOKİ, Özelleştirme İdaresi gibi kamu kuruluşlarında karar verme, araştırma, planlama, onama ve uygulama süreçlerinde çeşitli konumlarında görev alırlar. Serbest çalışan şehir plancıları, her ölçekte belde ve belediyeler olmak üzere yukarıda sayılan bakanlıklara bağlı idareler tarafından ihaleye çıkarılan plan-proje hizmetlerinin yapım ve uygulama süreçlerinde yüklenici, proje yöneticisi, proje koordinatörü, danışman vb. görevler alabilirler. Şehir plancıları bunlara ek olarak özel sektörde kamu kurumları ile işbirliğine gidecek ortak fikir ve çalışmalarda bulunabilirler.

 

Kimler Başvurmalı?

Şehir ve Medeniyet Okulu kapsamında tertip edilecek olan Şehir Planlama atölyesi diğer atölye programlarına ek olarak; Peyzaj Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Sistem Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Yazılım Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme, Sağlık Yönetimi, Makine Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Veterinerlik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bitki Koruma Mühendisliği, Biyomühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, Görsel İletişim bölümü öğrencileri, mezunları ve çalışanlarına açıktır.

 

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.